REGULAMIN PILOTAŻU PROJEKTU KARTY MŁODZIEŻOWEJ

I DEFINICJE
 1. Karta Młodzieżowa – projekt Stowarzyszenia Morena, funkcjonuje jako system elektroniczny, który współpracuje z kartą Jestem z Gdańska. Umożliwia uczestnikom zbieranie punktów za działania realizowane w projekcie Stowarzyszenia Morena w szkołach, instytucjach objętych pilotażem.
 2. Projekt pilotażu Karty Młodzieżowej – oferta specjalna skierowana do Osób Uprawnionych, mająca na celu wzrost aktywności młodych Gdańszczan, odbywający się poza podstawowymi zajęciami w szkołach.
 3. Organizator – Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku (80-252, ul. Jaśkowa Dolina 7), wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000100513, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9570846431.
 4. Administrator danych – Stowarzyszenie Morena, 80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 7, tel.: 58 3 444 111, e-mail: morena@morena.org.pl
 5. Osoba Uprawniona – przez uprawnioną do korzystania z Karty Młodzieżowej w okresie pilotażu należy rozumieć każdą osobę fizyczną uczęszczającą do gdańskich szkół biorących udział w projektach „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” (SUPER) i „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” (RKPP).
 6. Pilotaż – czas trwania oferty od momentu jej aktywacji do 31 grudnia 2018 roku.
II. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Stowarzyszenie Morena z siedzibą: 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 7, tel.: 58 3 444 111, e-mail: morena@morena.org.pl
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Morena: pp@morena.org.pl
 3. Celem zbierania danych jest uczestnictwo w systemie „Karta Młodzieżowa” na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r .
 4. Uczestnikom pilotażu projektu Karta Młodzieżowa przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zbierania punktów, odbierania nagród i potwierdzania kompetencji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w systemie „Karta Młodzieżowa”.
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, ale tylko za każdorazową zgodą uczestnika pilotażu, która będzie sygnalizowana w systemie poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu. Dane będą udostępnione w ograniczonym i minimalnym zakresie, pozwalającym tym podmiotom na realizację wydarzenia, w którym uczestnik pilotażu będzie chciał wziąć udział. Aktualna lista podmiotów, którym uczestnik pilotażu udostępnił dane, dostępna jest na profilu użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu projektu lub od wycofania uczestnictwa, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
III. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Projekt Karta Młodzieżowa realizowany jest w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Morena, także w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Pilotaż projektu Karty Młodzieżowej finansowany jest również z ww. Projektu
 3. Pilotaż projektu Karty Młodzieżowej oparty jest na systemie punktowym. Punkty przyznawane są w różnych kategoriach, m.in. sport, kultura, obywatelskość. Za jedną godzinę zajęć przyznawany jest 1 punkt. Celem projektu jest zdobycie największej liczby punktów do końca roku 2018.
 4. Uczestnik pilotażu uczestniczy w nim osobiście, a członkostwo nie może być przeniesione na inną osobę.
 5. Prawa związane z pilotażem projektu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych, które są określone w niniejszym Regulaminie pilotażu programu.
 6. Reklamacje dotyczące realizacji Pilotażu mogą być składane drogą mailową na: karta@morena.org.pl.
 7. Uczestnik pilotażu w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w pilotażu, poprzez rezygnację w panelu uczestnika.
IV. UCZESTNICTWO W PILOTAŻU
 1. Pilotaż jest realizowany na terenie miasta Gdańsk.
 2. Karta Młodzieżowa jest bezpłatna.
 3. Warunkiem otrzymania Karty Młodzieżowej jest rejestracja na stronie www.kartamlodziezowa.pl na podstawie wypełnionego zgłoszenia.
 4. W pilotażu projektu uczestniczą uczniowie ze szkół objętych programami: „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych empatycznych rozsądnych” oraz „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" (RPPM.03.02.01-22-0150/15) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 5. Uczestnik pilotażu może posiadać jedno konto Karty Młodzieżowej.
 6. Organizator pilotażu odpowiada wyłącznie za zajęcia organizowane przez tegoż Organizatora w szkołach biorących udział w pilotażu projektu Karty Młodzieżowej.
V. KONTO UCZESTNIKA PILOTAŻU
 1. Uczestnik, przystępując do pilotażu projektu Karty Młodzieżowej, otrzymuje do używania konto Karty Młodzieżowej.
 2. Upoważnia ono uczestnika do zbierania punktów w ramach działań Organizatora pilotażu.
 3. Konto jest imienne i ważne do 31.12.2020 roku.
VI. ZAKOŃCZENIE PILOTAŻU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia pilotażu projektu Karta Młodzieżowa w każdym momencie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia pilotażu, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności pilotażu projektu Karta Młodzieżowa na stronie internetowej www.kartamlodziezowa.pl.
VII. ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU
 1. Organizator pilotażu projektu Karta Młodzieżowa uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu pilotażu w każdym momencie.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie VII.1, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu pilotażu na stronie internetowej www.kartamlodziezowa.pl